Regulamin

REGULAMIN PIELGRZYMKI

Abyś mógł jak najowocniej przeżyć te wielodniowe

Rekolekcje w Drodze zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj

z myślą o Tobie zostało napisane. Pielgrzymka jest

wyłącznie aktem religijno-pokutnym.

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno-pokutnym.

Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

- jest fizyczne przygotowany do codziennego przejścia około 40 km;

- akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno - katechetyczny charakter

(codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie,

nabożeństwach, śpiewach, konferencjach);

- pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga;

- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki;

- dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady;

3. Osoby nieletnie:

- do lat 16 - mogą brać udział w pielgrzymce tylko

w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,

- w wieku 16 -18 lat - na podstawie złożonego

na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego

zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat,

jaki tworzą wokół siebie poprzez życzliwość,

kulturą bycia, wrażliwość na potrzeby innych

zwłaszcza słabszych i starszych. Zwracają się

do siebie "siostro" i "bracie".

5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach,

do których zostali zapisani.

Zabrania się pielgrzymowania poza grupami bez zgody księdza

przewodnika. Przebywanie poza grupą jest

równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

6. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują kartę uczestnika (identyfikator)

i znaczek (należy je nosić zawsze przy sobie, na widocznym miejscu)

Można nabyć pamiątkową chustę, którą pątnicy

zakładają w dzień wejścia na Jasną Górę.

7. Ze względu na religijno-pokutny charakter

pielgrzymki pątników obowiązuje:

- odpowiedni, skromny strój (zakaz noszenia

ekstrawaganckich ubiorów, krótkich spodenek

i spódnic oraz ubrań z odsłoniętymi ramionami)

- bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych

i palenia tytoniu

8.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:

- przepisów o ruchu drogowym,

- zarządzeń władz terytorialnych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.)

- wskazań służby porządkowej i służby bazowej pielgrzymki.

9. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość;

śmieci składają do przygotowanych worków.

10. 0pieka lekarska

jest zapewniona przez organizatorów pielgrzymki tylko w wymiarze

podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia, pątnik

- po konsultacji z lekarzem pielgrzymki - ma prawo

skorzystania z przewozów samochodem służby medycznej.

W uzasadnionych przypadkach lekarz może odstąpić od tej zasady.

11. Noclegi przewidziane są w domach gospodarzy,

stodołach. Miejsca noclegowe wyznaczają kwatermistrze grup.

Obowiązuje zakaz wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym

pomieszczeniu nastawić się na pewne niewygody.

Mycie winno odbywać się w miejscach

wyznaczonych przez gospodarzy. Należy też pamiętać o zachowaniu

chrześcijańskiej postawy wdzięczności oraz obowiązującej bezwzględnej

ciszy nocnej od godz. 22.00.

12. Za nieprzestrzeganie regulaminu, 

a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem

pielgrzymki przewiduje się:

- upomnienie z wpisem do karty uczestnictwa pielgrzyma,

- usunięcie z pielgrzymki,  poinformowanie rodziny i parafii

zamieszkania o zaistniałym fakcie.

13. Wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych w celach związanych z organizacją pielgrzymki (np. ubezpieczenie)

14. Oświadczam że znam regulamin pielgrzymki i zobowiazuję się go przestrzegać.

Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Stalowowolskiej
ks. Dominik Bucki tel. 502 514 433

Administrator serwisu - Piotr Rut email: piotr.rut[at]zhr.pl